โครงการอบรมฟิสิกส์อนุภาคพื้นฐาน (ส่วนภูมิภาค) 2567

Particle Physics Summer Camp 2024

24-26 เมษายน 2567

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โครงการอบรมฟิสิกส์อนุภาคพื้นฐาน (ส่วนภูมิภาค) เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้โครงการความร่วมมือไทยเซิร์น โครงการอบรมจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางฟิสิกส์อนุภาคพื้นฐานและการประยุกต์ใช้ความรู้ทางฟิสิกส์ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมปลาย และนิสิต/นักศึกษา โดยมีโรงเรียน/มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เวียนกันเป็นเจ้าภาพในการดำเนินกิจกรรม 

Timeline

To be announced.

This link will be available soon.

  1. สำหรับผู้แจ้งความประสงค์เข้าพัก ให้รายงานตัวเพื่อรับบัตรเข้าพักในวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14.00 – 15.00 น. ณ ตึกฟักทอง (ลานหน้าสระน้ำ)
  2. การแต่งกาย
    • ชุดลำลอง รองเท้าหุ้มส้น (ไม่อนุญาตให้สวมรองเท้าแตะ เพื่อความปลอดภัยในการทำการทดลอง)
    • การทำกิจกรรมในวันที่ 24 เมษายน 2567 ให้ใส่กางเกงขายาวสุภาพ เพื่อความสะดวกในเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ